مقالات

لطفا جهت مشاهده چکیده مقالات بر روی عنوان آن کلیک نمایید.

جدول1: مقاله های مربوط به طرح های پذیرفته شده

ردیف

شماره طرح

عنوان مقاله و مشخصات ژورنال

عنوان نویسندگان

1

321

شناسایی ارقام کلزا برای تحمل به خشکی از طریق شاخص های مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه بر اساس روش تجزیه به مؤلفه های اصلی. 1391. مجله تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی، سال دوم، 4.

محمد مهدی مجیدی

2

327

In vitro drought effects on morphological and physiological indices of two fig (Ficus carica L.) cultivars. 2012. Adv.Hort.Sci., 26(3-4):131-137).

اختر شکافنده و شادی حجتی

3

328

Growth and Flowering of Two Tuberose (Polianthes tuberosa L.) Cultivars under Deficit Irrigation by Saline Water. 2015. J. Agr. Sci. Tech, 17: 415-426.

مجید بهادران و حسن صالحی

4

329

Isolation of Brassica napus MYC2 gene and analysis of its expression in response to water deficit stress. 2013. Molecular Biology Research Communications, 2(3): 63-71.

معصومه علی اکبری و هومن راضی

5

329

Evaluation of Drought Tolerance in Rapeseed (Brassica napus L.) Cultivars Using Drought Tolerance Indices. 2014. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2(3): 696-705.

معصومه علی اکبری و هومن راضی و سید عبدالرضا کاظمینی

6

330

Evaluation of Crop Water Stress Index, Canopy Temperature and Grain Yield of Five Iranian Wheat Cultivars Under Late Season Drought Stress. 2012. Journal of Plant Physiology and Breeding,, 2(1):23-33.

احسان بیژن زاده و یحیی امام

7

330

Evaluation of assimilate remobilization and yield of wheat cultivars under different irrigation regimes in an arid climate. 2012. Archives of Agronomy and Soil Science, 58(11):1243-1259.

احسان بیژن زاده و یحیی امام

8

330

Water Uptake and Hydraulic Conductivity of Seminal and Adventitious Roots of Five Wheat Cultivars at Early Growth Stage. 2012.  J. Agr. Sci. Tech,, 14:1605-1616.

یحیی امام و احسان بیژن زاده

9

331

Response of the length, dry weight of stem cutting and number of leaves of (Capparis spinosa L.) as affected by stem cutting type and IBA concentrations. 2012.  Eco. Env. And Cons,  18 (2): 1-7.

حسین صادقی  ، منصور تقوایی و محمد باقر میری

10

331

Interaction between the concentrations of growth regulators, type of cuttings and rooting medium of. 2012. International Journal of Agriculture,  2(6):783-788.

منصور تقوایی، حسین صادقی و محمد باقر میری

11

332

The effect of planting method on maize growth and yield at different irrigation regimes. 2016. Iran Agricultural Research, 35:27-32.

سید مهدی نصیری، علیرضا سپاسخواه و محمد مهدی مهارلویی

12

333

Agricultural water poverty index and sustainability. 2010. Agron.Sustain Dev. Available online at: www.agronomy-journal.org.

معصومه فروزانی و عزت اله کرمی

13

333

دانش مدیریت آب: در بین تولدکنندگان شهرستان مرودشت استان فارس. 1391. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 5.

معصومه فروزانی و عزت اله کرمی

14

335

اثر قارچ گلوموس موسه ای بر تغییرات دمای سطح برگ و عدد قرائت شده توسط کلروفیل متر پایه رافلمون در شرایط تنش خشکی. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 14- 16 شهریور 91. کرمان.

زهرا پیمانه، مهدی زارعی، عبدالمجید رونقی علی اکبر کامگار حقیقی و علیرضا شهسوار

15

335

اثر قارچ گلوموس موسه ای بر عملکرد ماده خشک اندام ریشه، پرولین، پروتئین، و جذب نیتروژن در ریشه رافلمون و نارنج در شرایط تنش خشکی. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست. 20 اسفند 91.

زهرا پیمانه، مهدی زارعی، عبدالمجید رونقی

16

335

اثر تنش خشکی و قارچ های میکوریز آربسکولار گلوموس موسه ای گلوموس ورسیفرم بر رشد و ویژگی های فیزیولوژیک پایه نارنج. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران. بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک. دانشگاه شهید چمران اهواز. 8- 10 بهمن 92.

زهرا پیمانه، مهدی زارعی

17

335

اثر قارچ میکوریز آربوسکولار بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک پایه رافلمون در شرایط تنش کم آبی. نشریه آب و خاک. (علوم و صنایع کشاورزی) جلد 27، شماره 3، مرداد- شهریور 1392. ص: 494- 485.

زهرا پیمانه، مهدی زارعی، عبدالمجید رونقی علی اکبر کامگار حقیقی و علیرضا شهسوار

18

335

اثر قارچ های میلوریز آربوسکولار بر رشد و جذب عناصر غذایی پایه نارنج در شرایط تنش کم آبی. مجله زیست شناسی خاک. جلد 1، شماره 1. 1392.

زهرا پیمانه، مهدی زارعی

19

345

تخصیص بهینه همزمان آب و زمین در شرایط کمبود منابع با استفاده از روابط بیلان آب در خاک ( مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی سد درودزن استان فارس) نشریه آبیاری و زهکشی ایران شماره 2، جلد 7، تابستان 1392. ص 166-159.

زهرا ربیعی، تورج هنر و علیرضا کاظمی

20

350

Single and dual crop coefficients and crop evapotranspiration for wheat and mazie in a semi-arid region. 2013. Theor. Appl. Climatol, 114: 495-510.

محمد حسین شاهرخ نیا و علیرضا سپاسخواه

21

352

Yield and nitrogen leaching in maize field under different nitrogen rates and partial root drying irrigation. 2012. International Journal  of Plant Production 6 (1),

آرش تافته و علیرضا سپاسخواه

22

352

Yield and nitrogen leaching in rapeseed field under different nitrogen rates and water saving irrigation. 2012. Agricutural Water Management, 112 : 55-62.

علیرضا سپاسخواه و آرش تافته

23

352

تحلیل بهره وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه‏ای یک در میان برای کشت کلزا.1390 حفاظت منابع آب و خاک ، 1(1).

آرش تافته و علیرضا سپاسخواه

24

354

Maize response to different water, salinity and nitrogen levels: agronomic behavior. 2014.  International Journal  of Plant Production 8(1).

ابوالفضل عزیزیان و علیرضا سپاسخواه

25

354

مقایسه دو روش بهینه سازی کاربرد آب و کود و نیتروژن برای گیاه ذرت. مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی . دانشگاه شهید چمران اهواز: صص: 757-764.

نجمه یرمی و علیرضا سپاسخواه

26

354

کاربرد تحلیل کم آبیاری در شرایط شور برای بهینه سازی آب مصرفی گندم و ذرت شیرین . 1392.  مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی . دانشگاه شهید چمران اهواز صص:601-609.

ابوالفضل عزیزیان و علیرضا سپاسخواه

27

354

واکنش ذرت به تنش های توام خشکی، شوری و نیتروژن. دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. موسسه تحقیقات خاک و آب.  29 مهر 1393. ص 131-136.

ابوالفضل عزیزیان و علیرضا سپاسخواه

28

354

Maize response to water, salinity and nitrogen levels: physiological growth parameters and gas exchange. 2014. International Journal of Plant Production, 8(1).

ابوالفضل عزیزیان و علیرضا سپاسخواه

29

354

Maize response to different water, salinity and nitrogen levels: yield-water relation, water-use and water uptake reduction function. 2014. International Journal of Plant Production , 8(2).

ابوالفضل عزیزیان و علیرضا سپاسخواه

30

355

Responses of agronomic components of rapeseed (Brassica napus L.) as influenced by deficit irrigation, water salinity and planting method. 2013. International Journal  of Plant Production 7(2), 

علی شعبانی، علیرضا سپاسخواه و علی اکبر کامگار حقیقی

31

355

A model to predict the dry matter and yield of rapeseed under salinity and deficit irrigation. 2014. Archives of Agronomy and Soil Science

علی شعبانی، علیرضا سپاسخواه و علی اکبر کامگار حقیقی

32

356

Effect of irrigation interval and water salinity on growth of madder (Rubina tinctorum L.) 2009. International Journal  of Plant Production 3 (3), 

علیرضا سپاسخواه و زهرا بیروتی

33

356

بررسی اثر برهم کنش شوری و خشکی بر رشد روناس .1389. مجموعه مقالات اولین همایش ملی روناس. یزد اردکان اردیبهشت. صص: 47-68.

علیرضا سپاسخواه و زهرا بیروتی

34

357

Effects of water-saving irrigation and groundwater epth on direct seeding rice growth, yield, and water use in a semi-arid region. 2014. Archives of Agronomy and Soil Science, 60(1):15-31.

رضوان طالب نژاد و علیرضا سپاسخواه

35

357

Effects of deficit irrigation and groundwater  depth on root growth of direct seeding rice in a column experiment. 2014. International Journal of Plant Production , 8(4).

رضوان طالب نژاد و علیرضا سپاسخواه

36

357

تاثیر کمک آب زیرزمینی بر تآمین نیاز آبی و محصول برنج تحت مدیریت کم آبیاری در گلخانه . مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.  12-13 اردیبهشت. 1390. دانشگاه امیر کبیر تهران.

رضوان طالب نژاد و علیرضا سپاسخواه

37

357

اندازه گیری تبخیر -تعرق واقعی برنج در شرایط کم آبی و حضور آب زیرزمینی کم عمق در ستون های کشت. مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. موسسه تحقیقات خاک و آب. کرج. 9و 10 خرداد 1391.

رضوان طالب نژاد و علیرضا سپاسخواه

38

358

Annual precipitation forecast for west, southwest, and south provinces of Iran using artificial neural networks. 2012. Theor Appl Climatol,  109:175-189

سمیرا آزادی و علیرضا سپاسخواه

39

359

Interaction Between the Effects of Deficit Irrigation and Water Salinity on Yield and Yield Components of Rice in Pot Experiment. 2009. Plant Prod. Sci., 12(2) : 168-175

علیرضا سپاسخواه و عذرا یوسفی فلکدهی

40

360

Yield, water and nitrogen-use response of rice to zeolite and nitrogen fertilization in a semi-arid environment. 2010. Agricultural Water Management,  98: 38-44

علیرضا سپاسخواه و محمد برزگر

41

361

Developing a dynamic yield and growth model for maize under various water and nitrogen regimes. 2013. Archives of Agronomy and Soil Science, http://dx.doi.org/10.1080/03650340.2013.873121

سمیه باقری، علیرضا سپاسخواه، فاطمه رزاقی و شاهرخ زندپارسا

42

450

Comparison of Root Anatomy and Xylem Vessel Structure in Rain-fed and Supplementary Irrigated 'Yaghooti-Syah Shiraz' Grapevine (Vitis vinifera L.). 2013.  Hort. Environ. Biotechnol. 54(4): 297-302.

هما رجایی، پریسا یزدان پناه، مرجان دادبین، علی اکبر کامگار حقیقی، علیرضا سپاسخواه و طاهره اسلام زاده

43

451

Effects of salinity and irrigation water management on soil and tomato in drip irrigation. 2013. International Journal  of Plant Production 7(2), 

مسعود نوشادی، ساغر فهندژ و علیرضا سپاسخواه

44

452

Changes in Antioxidant Enzymes Activity and Physiological Traits of Wheat Cultivars in Response to Arbuscular Mycorrhizal Symbiosis in Different Water Regimes. 2012.  Iran Agricultural Research, 31(2).

آرمین ساعد موچشی، بهرام حیدری، مهدی زارعی، یحیی امام و م. پس ساراکلی

45

471

سازه های مؤثر بر نگرش ذینفعان نسبت به بکارگیری دستگاه آب شیرین کن در کشاورزی استان بوشهر  .1391 .علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 8.

شبیر کرمی، عزت اله کرمی و غلامحسین زمانی

46 495 ارزیابی سیاست های مقابله با خشکسالی دولت در حمایت از جوامع عشایری استان فارس . 1392. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی،27(2):94-84. ناهید میرزایی و منصور زیبایی

47

496

Evaluation of a Modified Row Crop Planter for In-Furrow Planting under Deficit Irrigation Conditions. Proceedings 11th  International Congress on Mechanization and energy in Agriculture Congress. Trakagena 2011. 21-23 September. Istanbul-Turkey.

محمد مهدی مهارلویی، سید مهدی نصیری، رامین جعفری و علیرضا سپاسخواه

48

608

بررسی اثرات کاربرد پساب تصفیه شده و کودهای شیمیایی بر عملکرد کلم بروکلی 1391. مدیریت آب و آبیاری. 2 (2). 13-24.

مصطفی رجبی سرخنی و علی اصغر قائمی

49

673

Responses of Caprifig Genotypees to Water Stress and Recovery. 2013 J. BIOL. ENVIRON. SCL., 7(21): 131-139.

احمد علی رستمی و مجید راحمی

50

673

Biochemical responses in leaves of four fig cultivars subjected to water stress and recovery. 2012. Scientia Horticulturae, 148: 109-117.

مهدیه غلامی، مجید راحمی، بهمن خلدبرین و سمیه رستگار

51

673

Use of rapid screening methods for detecting drought tolerant cultivars of fig (Ficus carica L.). 2012. Scientia Horticulturae, 143:7-14.

مهدیه غلامی، مجید راحمی و سمیه رستگار

52

738

Effect of irrigation and fertilizer regimes on fruit yields and water productivity of a pomegranate (Punica granatum (L.) cv. Rabab). 2014. Agricultural Water Management, 146:45-56.

حسین پرویزی، علیرضا سپاسخواه و سیدحمید احمدی

53

738

Effect of drip  irrigation and fertilizer regimes on fruit quality of a pomegranate (Punica granatum (L.) cv. Rabab) orchard. 2015. Agricultural Water Management, 156:70-78.

حسین پرویزی، علیرضا سپاسخواه

 
 
جدول2:  سایر مقاله های پژوهشگران گروه مطالعات مدیریت آب در مزرعه در شرایط خشکسالی

ردیف

عنوان مقاله و مشخصات ژورنال

1

Assessment of nine different equations for ET estimation using lysimeter data in a semi-arid environment. 2010. Archives of Agronomy and Soil Science, 56 (1): 1-12.

2

Calibration and validation of four common ET estimation equations by lysimeter data in a semi-arid environment. 2012. Archives of Agronomy and Soil Science, 58 (3): 303-319.

3

Comparison of artificial neural networks and prediction models for reference evapotranspiration estimation in a semi-arid region. 2012. Archives of Agronomy and Soil Science, 58 (5): 477-497

4

Evaluation of wheat and maize evapotranspiration determination by direct use of the Penman – Monteith equation in a semi-arid region. 2012. Archives of Agronomy and Soil Science, 58 (11): 1283-1302.

5

Zeolite Effects on Immobile Water Content and Mass Exchange Coeffcient at Different Soil Textures. 2012. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 43:2935–2946.

6

Pedotransfer function for estimation of soil-specific surface area using soil fractal dimension of improved particle- size distribution. 2013. Archives of Agronomy and Soil Science ,59: 93-103

7

Effects of a bentonite – water mixture on soil-saturated hydraulic conductivity. 2013. Archives of Agronomy and Soil Science, 59 (3): 377-392.

8

Effect of zeolite and saline water application on saturated hydraulic conductivity and infiltration in different soil textures. 2013. Archives of Agronomy and Soil Science, 59 (5): 753-764.

9

Developing a dynamic yield and growth model for saffron under different irrigation regimes. 2013. International Journal  of Plant Production 7 (3),  

10

Growth and physiologic response of rapeseed (Brassica napus L.) to deficit irrigation, water salinity and planting method. 2013. International Journal of Plant Production 7 (3),

11

Effects of bentonite on water infiltration in a loamy sand soil. 2013. Archives of Agronomy and Soil Science, 59 (10): 1409-1418. 

12

Adjustment of radiation use efficiency of winter wheat by air temperature at different irrigation regimes and nitrogen rates. 2014. Archives of Agronomy and Soil Science, 60 (1): 49-66. 

13

Rain-fed fig yield as affected by rainfall distribution. 2014. Theor Appl Climatol, 117:433-439.

14

Modeling root length density of field grown potatoes under different irrigation strategies and soil textures using artificial neural networks. 2014. Field Crops Research, 162: 99-107.

15

Optimal crop water allocation in case of drought occurrence, imposing deficit irrigation with proportional cutback constraint. 2014. Water Resours Manage, 28:3207-3225.

16

Consideration of water productivity for farm water management in different conditions of water availability for dominant summer crops. 2014. Iran Agricultural Research, 33(2).

17

A simple approach to predicting unsaturated hydraulic conductivity based on empirically scaled microscopic characteristic length. 2015. Hydrological Sciences Journal, 60(2).

18

Modeling maize yield and soil water content with AquaCrop under full and deficit irrigation managements. 2015. Water Resources. Management, 29:2837-2853.

19

Effect of irrigation interval and water salinity on growth of vetiver (Vetiveria zizanioides). 2015. International Journal of Plant Production, 9(1).

20

Modification of mazie simulation model for predicting growth and yield of winter wheat under different applied water and nitrogen. 2015. Agricultural Water Management, 150:18-34.

21

Irrigation scheduling and winter wheat grain yield estimation under precipitation uncertainty- A case study in Badjgah area (Fars Province, Iran). 2015. Iran Agricultural Research, 34(1):21-30.

22

Improving barley performance by proper foliar applied salicylic-acid under saline conditions. 2015. International Journal of Plant Production: 9(3).

23

Relationships between wheat yield, yield components and physico-chemical properties of soil under rain-fed conditions. 2015. International Journal of Plant Production, 9(3).

24

Evaluation of the SALTMED model for sorghum under saline conditions in an arid region. 2015. International Journal of Plant Production, 9(3).

25

Evaluation of the AquaCrop model for barley production under deficit irrigation and rainfed condition in Iran. 2015. Agricultural Water Management,161:136-146.

26

Modification and validation of maize simulation model (MSM) at different applied water and nitrogen levels under furrow irrigation.2011. Archives of Agronomy and Soil Science,57(4):401-420.

27

Determination of potential evapotranspiration and crop coefficient for saffron by using water balance lysimeter. 2011. Archives of Agronomy and Soil Science, 57(7):727-740

28

Evaluation of the adjusted Thornthwaite and Hargreaves-Samani methods for estimation of daily ET0 in a semi-arid region of Iran. 2009. Archives of Agronomy and Soil Science, 55(1):51-66.

29

Saffron irrigation regime. 2009. International Journal of Plant Production, 3(1).

30

Every-other-furrow irrigation intervals for grain sorghum. 2008.Pakistan Journal of Biological Sciences, 11(9): 1234-1239.

31

Water use and yield of sugarbeet grown under every-other-furrow irrigation with different irrigation intervals. 1997. Agricultural Water Management, 34(1).

32

Regional classification for dryland agriculture in southern Iran. 2002. Journal of Arid Environments, 50:333-341.

33

Saffron (Crocus sativus L.) production as influenced by rain fall, irrigation method and intervals. 2008. Archive of Agronomy and Soil Science, 00(0):1-9.

34

Comparison of two methods for deficit irrigation of sorghum. 2006. Iran-Water Resources Research, 2(2).

35

Development and Evaluation of Integrated Water and Nitrogen Model for Mazie. 2006. Agricultural Water Management, 81:227-256.

36

Effects of alternate Furrow irrigation and Nitrogen application rates on yield and water and Nitrogen-use efficiency of winter wheat (Triticum aestivum). 2008. plant. prod. sci, 11(2).

37

Optimal irrigation water and saffron corm planting intensity under two Cultivation practices in a semi-arid region. 2008. Biosystem engineering, 101.

38

Crop and pan coefficient for saffron in a semi-arid region of Iran. 2008. Jornal of Aride environments, 12.

39

Interaction effects of irrigation regime and salinity on flower yield and growth of saffron. 2009. Jornal of horticultural science & biotecnology, 84(2).

40

Rice optimal water use in different air temperatures at flowering, nitrogen rates and plany populations. 2007. Pakistan Journal of Biological Sciences, 23.

41

Effects of zeolite application om nitrate and ammonium retention of a loamy soil under saturated conditions. 2007. Aust.J. Soil Res., 45.

42

Infiltration and hydraulic behavior of an anguiform furrow in heavy texture soil of Iran. 2007. Biosystem engineering, 98.

43

Interactive effect of soil salinity and water stress on groth and chemical composition of pistachio nut tree. 2007. J.Plant Nut, 30:2037-2050.

44

Salt Accumulation, Water use Efficiency and Corn Yield in Different micro and Furrow Irrigation Systems in the Arid Zone. 2006. . of Annals of Arid Zone.

45

Water budget approach to quantify cowpea yield using crop characteristic equations. 2006. Biosystems Engineering, 95(4):583-596.

46

Development and evaluation of a model for yield production of wheat, maize, and sugarbeet under water and salt stresses. 2006. Biosystems Engineering, 93(2):139-152.

47

A very simple model for yield prediction of rice under different water nitrogen applications. 2006. Biosystems Engineering, 93(1): 25-34.

48

Optimal applied water and nitrogen for winter wheat under variable seasonal rainfall and planning scenarios for consequent crops in a semi arid region. 2006. Agricultural Water Management, 84:113-122.

49

Plant water relations and Seedling growth of three pistachio cultivars as influenced by irrigation frequency and appli potassium. 2005. J. Plant Nut, 28:1413-1425.

50

Deficit irrigation planning under variable seasonal rainfall. 2005. Biosystems Engineering, 92(1):97-106.

51

Shallow ground water contribution to pistachio water use. 2005. Agricultural Water Management, 72: 69-80.

52

Alternate furrow irrigation with different irrigation intervals for maize. 2005. Plant Prod. Sci, 8(5): 592- 601.

53

Preparation of frost atlas using different interpolation  methods in a semiarid region of south of Iran. 2012. Theoretical and Applied Climatology, 108: 159-171.

54

Effects of dynamic and static deficit and partial root zone drying irrigation strategies on yield, tuber size distribution, and water productivity of two field grown potato cultivars. 2014. Agricultural Water Management, 134:126-136.

55

Diallel cross analysis of several physiological criteria related to drought resistance in wheat. 2004. Iran Agricutural Research, 23(2).

56

Lateral seepage, deep percolation, runoff, and the efficiencies of water use and application in irrigated rice in Kooshkak region in Fars province, I.R. of Iran. 2004. Iran Agricultural Research, 23(2).

57

Soil water regime and water conservation efficiency in a non-irrigated semi-arid environment. 2001. Iran Agricultural Research, 20.

58

Evaluating leaf water potential, stomatal resistance and canopy surface temperature of tomatoes as indices for irrigation timing. 1980. ISHS Acta Horticulture, 100.

59

Investigation of spatio-temporal atterns of seasonal streamflow droughts in a semi-arid region. 2013. Natural Hazards, 69: 1697-1720.

60

In depth investigation of precipitation-based climate change and cyclic variation in different climatic zones. 2014. Theor..Appl. Climatol, 116: 565-583.

61

Estimation of yield and dry matter of winter wheat using logisticmodel under different irrigation water regimes and nitrogen application rates. 2014. Archives of Agronomy and Soil Science, 60.

62

Nitrogen and water use efficiencies and yield response of barley cultivars under different irrigation and nitrogen regimes in a semi-arid Mediterranean climate. 2015. Archives of Agronomy and Soil Science, 61(1):15-32.

63

Simulation of evaporation, coupled liquid water, water vapor and heat transport through the soil medium. 2013. Agricultural Water Management, 130:168-177.

64

Hourly air temperature driven using multi-layer perceptron and radial basis function networks in arid and semi-arid regions. 2012. Theor. Appl. Climatol, 109:519-528.

65

Utilization of time-based meteorological droughts to investigate occurrence of streamflow droughts. 2010. Water Res. Manage, 24:4287-4306.

66

Corn crop water stress index under different redroot pigweed (Amaranthusretroflexus L.) densities and irrigation regimes. 2010. Archives of Agronomy and Soil Science, 56(3): 285-293.

67

Prediction of soil hydraulic parameters by inverse method using genetic algorithm optimization under field conditions. 2010. Archive of Agronomy and Soil Science, 56 (1): 13-28.

68

Water Relations and Transpiration of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Under Salinity and Soil Drying. 2011. Journal of Agronomy & Crop Science, 197.

69

Effects of salinity and soil-drying on radiation use efficiency, water productivity, seed set and final yield of field-grown quinoa (Chenopodium quinoa Willd.).  2012. Journal of Agronomy & Crop Science, 198. 

70

Effect of nitrogen and water availability of three soil types on yield, radiation use efficiency and evapotranspiration in field-grown quinoa. 2012. Agricultural water management, 109.

71

Varietal differences of quinoa's tolerance to saline conditions. 2012. Plant and soil, 357(1-2):117-129.

72

Simple Predictive Models for Saturated Hydraulic Conductivity of Technosands. 2012. Soil Science, 177.

73

Compost amendment of sandy soil affects soil properties and greenhouse tomato productivity. 2012. Compost Science and Utilisation, 20:215-221.

74

Soil structure and microbial activity dynamics in 20-month field-incubated organic-amended soils. 2014. European Journal of Soil Science, 65(2):218-230.

75

Ionic and photosynthetic homeostasis in quinoa challengedby salinity and drought-mechanisms of tolerance. 2015. Functional Plant Biology, 42.

76

The effect of water salinity on growth and physiological stages of eight canola (Brassica napus) cultivars. 2006.  Irrigation Science, 25: 11-20.

77

Nitrogen dynamics in the soil-plant system under deficit and partial root-zone drying irrigation strategies in potatoes. 2008. European Journal of Agronomy, 28:65-73.

78

Spatially distributed monthly reference evapotranspiration derived from the calibration of Thornthwaite equation: a case study, south of Iran. 2008. Irrigation Science, 26:303-312.

79

Monthly spatial calibration of Blaney-Criddle equation for calculating monthly ETo in south of Iran. 2009. Irrigation and Drainage, 58: 234-245.

80

A quantitative approach to developing more mechanistic gas exchange models for field grown potato: A new insight into chemical and hydraulic signalling. 2009. Agricultural and Forest Meteorology, 149:1541-1551.

81

Effects of irrigation strategies and soils on field grown potatoes: Gas exchange and xylem [ABA]. 2010. Agricultural Water Management, 97:1486-1494.

82

Effects of irrigation strategies and soils on field grown potatoes: Yield and water productivity. 2010. Agricultural Water Management, 97:1923-1930.

83

A review on partial root-zone drying irrigation. 2010. International Journal of Plant Production, 4(4).

84

Effects of irrigation strategies and soils on field grown potatoes: Root distribution. 2011. Agricultural Water Management ,98; 1280-1290.

85

Interaction of different irrigation strategies and soil textures on the nitrogen uptake of field grown potatoes. 2011. International Journal of Plant Production, 5(3).

86

مدیریت بهره برداری از مخازن سد ها.1384. تحقیقات منابع آب ایران، جلد .1(2):15-1.

87

ارزیابی مدل  MSM و استفاده از آن برای پیش بینی محصول و آب مورد نیاز ذرت علوفه ای جهت کاشت در یک محدوده زمانی مناسب علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دهم، 3(1).

88

بهینه سازی اقتصادی آب آبیاری و کود نیتروژن برای گندم در مقادیر مختلف بارندگی (در منطقه مراغه). 1385- علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دهم، 4(1).

89

تاثیر عملیات زیر شکن و دور آبیاری بر خواص فیزیکی خاک و عملکرد چغندر قند. 1384. تحقیقات مهندسی کشاورزی ، 6(25).

90

استفاده از شاخص تنش آبی کیاه برای بررسی وضعیت آب و برنامه بندی آبیاری زعفران.1385. علوم و فنون باغبانی ایران ، 7(1).

91

آزمون و اصلاح مدل MEDIWY برای شبیه سازی عملکرد گندم دیم و آبی رقم سبلان در منطقه مراغه. 1385. تحقیقات مهندسی کشاورزی، (28)7.

92

بهینه سازی مصرف آب و الگوی کشت با استفاده از تکنیک کم آبیاری در سطح مزرعه (مطالعه موردی شبکه آبیاری درودزن فارس).1387. تحقیقات مهندسی کشاورزی، 9(3).

93

اثر تنش آبی بر ویژگی های فیزیو لوزیک گیاه کلزا (Brassica napus L.) .علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 1388. 49.

94

توسعه و کاربرد مدل رایانه ای مدیریت و برنامه رِیزی آبیاری مزرعه گندم بر اساس بیلان آب در خاک و بارش موثر. 1388. علوم و فنون کشاورزی و منا بع طبیعی، 49.

95

اثر تنش آبی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و کیفیت کلزای پاییزه (.Brassica napus L.) رقم لیکورد. 1389. علوم زراعی ایران. 12(4).

96

شبیه سازی آب خاک و عملکرد گیاه کلزا توسط مدل گیاهی CRPSM. علوم و فنون گیاهی و میبع طبیعی، علوم آب و خاک، 1391 .16.

97

اثرکم آبیاری خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا (رقم طلایه). 1391. مجله علوم زراعی ایران. 14(4).

98

بررسی روند تغییرات وزن و تعداد پداژه زعفران در مقادیر و روش های متفاوت آبیاری در دوره های مختلف کشت. 1392. مجله پژوهش های زعفران، 1.

99

تعیین ضریب گیاهی یگانه، دوگانه و تبخیر-تعرق بالقوه گیاه زعفران تکامل یافته. 1392. 1(1).

100

استفاده از مدل (MSM) کامپیوتری شبیه سازی رشد ذرت برای مدیریت آبیاری و کود نیتروژن. 1387. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 46.

101

ارزیابی مدل (MSM) جهت پیش‏بینی تبخیر-تعرق ذرت دانه‏ای و مقایسه نتایج آن با مقادیر حاصله از روش‏های پیشنهادی فائو 56. 1386. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 41(الف).

102

ژرفای بهینه آب آبیاری ذرت در روش آبیاری بارانی. 1380. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 5(3).

103

ضریب گیاهی و نیاز آبی برنج در منطقه کوشکک استان فارس. 1381. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 6(3).

104

بررسی راندمان کاربرد آب در آبیاری معمولی و یک در میان نواری- قطره ای (Tape) و جویچه ای و تاثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند. 1387. آب و خاک، 22.

105

توسعه و ارزیابی مدل های تخمین تابش خورشیدی بر اساس ساعات آفتابی و اطلاعات هواشناسی. 1387. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی  سال دوازدهم. 46(2).

106

تجزیه و تحلیل حساسیت مدل بیلان آب خاک برای انگور دیم در ریزحوضه های کشت. 1386. علوم کشاورزی،13(1).

107

تولید داده های بارندگی در استان فارس در ایستگاه های فاقد آمار کافی. 1387. علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 1(3).

108

اثر روش و دور آبیاری بر تولید پداژه و گلدهی در زعفران (.Crocus Sativus L)مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 10(1). 1385.

109

ارائه مدلی جهت تخمین بارندگی سالانه در استان کرمان. 1385. تحقیقات منابع آب ایران، 1.

110

ارزیابی میزان عدالت در توزیع آب توسط شاخص هیدرومدول: مطالعه موردی بر روی کانال اردیبهشت سد درودزن. 1390. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، 5(2).

111

اصلاح معادلات تجربی تشت آب از کانال در منطقه رودشت اصفهان. 1385. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 10(1).

112

بررسی خشکسالی های هواشناسی در استان فارس. 1380. مجله تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی، 5(4).

113

ارزیابی سیستم‏های آبیاری قطره ای (مطالعه موردی باغ‏های مرکبات داراب). 1379. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 4(2).

114

 استفاده بهینه از آب در مناطق خشک. نامه فرهنگستان علوم، ش17، س 6.

115

 یش بینی بارندگی سالانه استان خوزستان از روی زمان وقوع رگبارهای پاییزه. 1383. مجله عملو و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 8(1).

116

 بررسی اقتصادی آبیاری جوچه‏ای یک در میان برای سورگوم دانه‏ای با قیمت‏های یارانه ای و واقعی آب آبیاری. 1382. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 7(2).

117

 ارزیابی مبادله محصولات غذایی و آب مجازی با توجه به منابع موجود در ایران. 1387. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی،46.

118

 اثر مقادیرمختلف بقایا و سطوح یتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم گندم دیم. 1386. مجله علوم کشاورزی ایران ،38.

119

تاثیر تنش رطوبت، کود شیمیایی نیتروژنه، کود دامی و تلفیقی از کود نیتروژن و کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و راندمان استفاده از آب ذرت سینگل کراس 704. 1387. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 45(ب).

120

اثر برهمکنش نیتروژن و مواد آلی بر رشد و عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum). مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع. طبیعی، 45(ب). 1387.

121

برهمکنش ماده تنظیم کننده رشد کلرمکوات کلرید (CCC) و تنش خشکی بر رشد و عملکرد دانه سه رقم جو پاییزه (Hordeum vulgare L.). مجله علوم کشاورزی ایران.، 39(1). 1387.

122

برهمکنش دو تناوب زراعی و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دو رقم گندم در شرایط دیم در شیراز. 1385. مجله علوم زراعی ایران، 8(2).

123

پذیرش پیش‏بینی‏ های بلند مدت بارش: مورد مطالعه گندمکاران استان فارس. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی. 1385. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 2(2).

124

آبشویی خاک به منظور اصلاح خاک شور و قلیا در منطقه چاه افضل یزد. 1385. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی،13(6).

125

تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن، کود دامی و آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت. 1387. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، 1(2).

126

بر همکنش چغندر قند به سطوح نیتروژن و آبیاری و زمان کاربرد نیتروژن.  1379. مجله علوم کشاورزی ایران، 31(3).

127

اثر رژیم‏های مختلف رطوبتی روی خواص زراعی دو رقم ذرت خوشه ‏ای [Sorghum bicolor (L.) Moench] در منطقه زیر سد درودزن کوشکک در استان فارس. 1374. مجله علوم کشاورزی ایران. 26(1).

128

نگرشی بر تحلیل عددی معادله ریچاردز جهت مدل‌سازی جریان در خاک‌های‌ غیر اشباع. 1393. علوم و مهندسی آبیاری (مجله علمی کشاورزی)، 36.

129

توسعه مدل‏ گیاهی ترکیبی بر پایه مدل CMS-CEREZ-Maize برای مدیرت آبیاری و ارزیابی شبیه سازی شاخص‏های رشد ذرت. 1392. مدیریت آب و آبیاری، 3.

130

بررسی پارامتریک ارتباط بین سطح ویژه ذرات خاک با منحنی مشخصه رطوبتی آن. 1393. مجله پژوهش آب ایران، 8 (14).

131

برهم‌کنش اثرات تنش خشکی و پوسیدگی ریشه ناشی از فوزاریومی در برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک نهال‏های کُنار. 1392. نشریه جنگل و فراورده‏های چوب، مجله منابع طبیعی ایران،61.

132

کاربرد مدل‏های سری‏های زمانی برای پیش بینی تبخیر - تعرق در ایستگاه باجگاه. 1390. پژوهش آب ایران، 8.

133

واسنجی مدل گیاهی Cropsyst جهت تخمین عملکرد و شبیه سازی رشد گیاه کلزا . 1390. نشریه آب وخاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 25.

134

بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر جوانه‌زنی و وزن نهال 8 برگی ارقام مختلف کلزا . 1385. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی،10.

135

نیاز آبی و ضریب گیاهی گندم در منطقه زرقان استان فارس. 1384. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی،9.

 
 

جدول3:  سایر مقاله های پژوهشگران گروه مطالعات اجتماعی - اقتصادی در شرایط خشکسالی

ردیف

عنوان مقاله و مشخصات ژورنال

1

Organic fig growers' adaptation and vulnerability to drought. 2016. Journal of Arid Environments, 124:142-149.

2

Discovering and characterizing farm households resilience under water scarcity. 2015. Environment development sustainable, 1.

3

Farmers' Attitude towards Wastewater Use in Fars Province, Iran. 2015. Water Policy.

4

Farmers' decision-making process under drought. 2014. Journal of Arid Environments,108:43-56.

5

Farm Households' Resilience Scale Under Water Scarcity. 2014. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 19.

6

Adaptation of Iranian farmers to climate variability and change. 2014. Reg Environ Change, 14.

7

Agricultural water poverty: Using Q-methodology to understand stakeholders' perceptions. 2013. Journal of Arid Environments, 97:190-204.

8

Agricultural Water Poverty in Marvdasht County, Southern Iran. 2013. Water Policy,15:669-690.

9

Institutional adaptation to drought: The case of Fars Agricultural Organization. 2013. Journal of Environmental Management, 127:61-68.

10

Determinants of participation in watershed development projects in Khorasan, Iran. 2013. Journal of Agricultural Science and technology, 15: 1085-1094.

11

Social-ecological resilience and sustainable agriculture under water scarcity. 2013. A groecology and Sustainable Food Systems, 37 :262-290.

12

The Iranian Wheat Growers' Climate Information Use: An Actor-Network Theory Perspective. 2012. International Journal of Actor Network Theory and Technological Innovation,4(4): 1-22.

13

Agricultural Water Poverty Index for a Sustainable World. 2012. Sustainable Agriculture Reviews,10.

14

Agricultural Climate Information Use: An Application of the Planned Behaviour Theory. 2012. . Agr. Sci. Tech, 14:479-492.

15

The social experience of drought in rural Iran. 2013. Land Use Policy, 30: 120-129.

16

Drought and happiness in rural Iran. 2012. Journal of Soil Science and Environmental Management, 3(3): 63-73.

17

Effect of rainfall distribution on the dry land wheat yield with an economic analysis in southern provinces of I.R.Iran. 2003. Iran agricultural research, 22:89-104.

18

A typology of farmers' drought management. 2010. J. Agric. & Environ. Sci,7(4): 415-426.

19

Incentives to adopt irrigation water saving measures for wetlands preservation: An integrated basin scale analysis. 2012. Journal of Hydrology, 464-465: 216-232.

20

Sustainable farm system management considering economic and environmental attitudes. 2012. Aplied Economics Letters, 19: 1745-1752.

21

Utility maximizing investment in the wel1 capacity for conjunctive use of ground and surface water at farm level in southern Iran. 2008. Journal of Agricultural Science and Technology, 10: 193-204.

22

Comparability analyses of SPI and RDI meteorological drought indices in different climatic zones. 2011. Water Resources Management, 25: 1737- 1757.

23

Appropriateness of clustered raingauge stations for spatio-temporal meteorological drought applications. 2015. Water Resources Management, 29: 4157- 4171.

24

Factors influencing Markov chains predictability characteristics utilizing SPI, RDI, EDI and SPEI drought indices in different climatic zones. 2013. Water Resources Management, 27:3911- 3928.

25

Probabilistic Analysis of extreme regional meteorological droughts by L.moments in a semi-arid environment. 2010. Theoretical and applied Climatology, 102:351-366.

26

آسیب پذیری اجتماعی حاصل از خشکسالی و سازه‌های اثرگذار بر آن: مورد مطالعه باغداران انجیر استهبان فارس. 1393. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران ،10(1).

27

واکاوی علّی مدل پایداری نظام‌های زراعی گندم آبی و دیم در بین کشاورزان استان کرمانشاه.1392. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران،44(1): 131-141.

28

عوامل اثرگذار بر مهاجرت روستایی ناشی از خشکسالی: یک مطالعه موردی در استان فارس. 1392. روستا و توسعه، 16(1): 113-127.

29

رویکرد نظریه شبکه کنشگران و کاربرد آن در بررسی سامانه اطلاعات اقلیمی کشاورزی . 1391. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 28(2): 433-454.

30

پذیرش پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی: مورد مطالعه استان فارس. 1391. فن‌آوری های نوین کشاورزی،5

31

ساختار شناختی کنشگران اجتماعی سامانه اطلاعات اقلیمی کاربرد رویکرد نقشه علّی 1390. مجله پژوهشی جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، 44(4).

32

مطالعه موردی واکاوی علل و اثرات خشکسالی. 1389. علوم ترویج و آموزش کشاورزی،6(2).

33

آسیب پذیری خانوارهای کشاورزی از خشکسالی: مطالعه موردی. 1389. علوم ترویج و آموزش کشاورزی،6(2).

34

عوامل مؤثر بر به کارگیری اطلاعات هواشناسی در تصمیم‌گیری‌های کشاورزی. 1389. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 41 (4): 541-555.

35

سازه‌های اثرگذار بر مدیریت خشکسالی کشاورزان و پیامدهای آن: کاربرد مدل معادلات ساختاری . 1387. علوم کشاورزی و منابع طبیعی،43 (1).

36

پیش‌بینی پذیرش آبیاری بارانی: مقایسه مدلها. 1385. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی،سال 10، 1.

37

کاربرد آبیاری بارانی: مسائل و مشکلات. 1381. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 10. 37.

38

تعیین کننده‌های گزینش آبیاری: کاربرد مدل کل گرایانه . 1378. فصلنامه اقتصاد کشاوزی و توسعه،سال7، 26: 141- 168. 

39

پذیرش کشت توأم برنج و ماهی در استان فارس. 1385. علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 85 (2).

40

پیامدهای نشر فناوری آبیاری بارانی بر نابرابری و فقر روستایی. 1379. اقتصاد کشاورزی و توسعه ،31

41

کاربرد آبیاری بارانی: مسائل و مشکلات. 1381. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 10. شماره37.

42

بررسی پیامدهای افزایش سطح زیرکشت ذرت بر الگوی کشت و درآمد زارعین. 1377. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع دانشگاه صنعتی اصفهان،2 (4).

43

اثر مصرف نهاده‌ها بر ریسک تولید پنبه در استان فارس. 1380. مجله علوم و صنایع کشاورزی، 15(2). 49-54.

44

تعیین استراتژی ریسک- کارای آبیاری گندم در منطقه کوار. 1380. مجله اقتصادکشاورزی و توسعه،36: 75-90.

45

مدیریت بهینه در مصرف آب و الگوی کشت در شرایط استفاده تلفیقی از منابع سطحی و زیرزمینی. 1387. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی،44

46

رتبه بندی تکنولوژیهای آبیاری با استفاده از روش تصمیم‌سازی چند معیاری: مطالعه موردی استان فارس. 1387. مجله علوم و صنایع کشاورزی (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)، 22(1).

47

تحلیل پیامدهای افزایش سطح زیرکشت کلزا در دشت نمدان: روش برنامه‌ریزی مثبت. 1388. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 47 (2): 773-784.

48

تنوع زیست محیطی و رشد اقتصادی: تحلیل مقطع کشوری (با تأکید بر کشورهای در حال توسعه). 1388. مجله محیط‌ شناسی، 49: 61-72.

49

 بررسی پیامدهای خشکسالی از دیدگاه کشاورزان. 1388. مجله مدیریت آب، 2: 45-60.

50

بررسی پیامدهای خشکسالی در سطح مزرعه: مطالعه موردی منظقه مرودشت. 1389. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 52.

51

اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان دشت رامجرد برای آبهای زیرزمینی: با استفاده از برنامه ریزی ریاضی پارامتریک. 1389. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 24(3): 310-322.

52

تعیین الگوی بهینه کشت در اراضی زیر سد درودزن با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی و استراتژیهای کم آبیاری. 1389. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، 71.

53

عوامل مؤثر در مدیریت بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی با استفاده از مدل برنامه ریزی چند هدفه: مطالعه موردی دشت فیروزآباد. 1389. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، 53.

54

اندازه‌گیری تمایل به پرداخت کشاورزان برای آب‌های زیرزمینی در منطقه رامجرد: کاربرد روش CVM. مجله اقتصاد کشاورزی، 4. (3): 41-64. 1389. 

55

بررسی پایداری سیستم‌های زراعی با توجه به اهداف اقتصادی و زیست محیطی: مطالعه موردی در منطقه کامفیروز استان فارس. 1389.مجله اقتصاد کشاورزی، 4 (4): 1-28.

56

مدیریت آب‌های زیرزمینی در شرایط معمول و کم آبی. 1389. مجله اقتصاد کشاورزی، 4 (4): 47-63.

57

مدیریت بهینه در مصرف آب و الگوی کشت در شرایط استفاده تلفیقی در منابع سطحی و زیرزمینی. 1387. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 44.

58

کاهش رفاه ناشی از افت سطح آب‌های زیرزمینی در دشت فیروزآباد. 1390. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 25(1): 10-19.

59

کاربرد برنامه ریزی آرمانی تصادفی در مدیریت مصرف منابع آب: مطالعه موردی دشت فیروزآباد. 1390. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 25(4): 420-427.

60

کاربرد نظریه‌ی بازی‌ها در تعیین میزان برداشت بهینه از سفره‌های آب زیرزمینی دشت فیروزآباد. 1390. مجله اقتصاد کشاورزی، 5 (4): 1-24.

61

کاربرد برنامه ریزی چند هدفه آرمانی- فازی در بهینه سازی الگوی کشت با تأکید بر استفاده از روشهای خاک ورزی حفاظتی. 1393. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 28 (2): 118-124.

62

برآورد سهم زاینده رود در اقتصاد اصفهان. 1392. مجله اقتصاد کشاورزی، 6 (4): 91-114.

63

اثرات سیستم های آبیاری بارانی در مقابله با خشکسالی در استان فارس. 1392. مجله اقتصاد کشاورزی، 6 (4): 115-132.

64

ارزیابی سناریوهای استفاده تلفیقی از منابع آب سحطی و زیرزمینی در دشت فیروزآباد فارس. 1392. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 5(1): 157-181.

65

تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوار. 1392. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی،27(1): 1-7.

66

 Optimization of Agricultural Water Use and Trade Patterns: The case of Iran. 2009. Working paper, 508.

67

امکان استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از راه دور (RS) در مدیریت شبکه های آبیاری، مطالعه موردی: بخشی از شبکه آبیاری سد درودزن. 1387. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 15(2).

68

تبعین الگوی کشت بهینه در کانال‏های آبیاری با استفاده از مدل IPM. علوم و صنایع کشاورزی، 22. 1387.

69

Rural domestic water consumption behavior: A case study in Ramjerd area, Fars province, I.R. Iran. 2006. Water Research, 40(6).

70

پذیرش پیش ‏بینی‏ های بلند مدت بارش: مطالعه گندمکاران استان فارس.1385. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 2(2).

71

کشاورزان و سبک های مدیریتی آب کشاورزی؛ مورد مطالعه استان فارس. 1388. سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد.

 

جدول 4:  سایر مقاله های پژوهشگران گروه مطالعات زراعی در شرایط خشکسالی

ردیف

عنوان مقاله و مشخصات ژورنال

1

Impact of cycocel on seed germination and growth in some commercial crops under osmotic stress conditions. 2014. Archives of Agronomy and Soil Science, 60.

2

Influence of foliar application of silicon on chlorophyll fluorescence photosynthetic pigments and growth in water stressed wheat cultivars differing in drought tolerance. 2015. Turkish Journal of Botany, 39:625-634.

3

Introduction of New Landrace Varieties Adapted to Drought Stress. 2015. International Journal of Plant and Soil Science, 5 (4): 201-211.

4

Independent and combined effects of heat and drought stress in the Seri M82 × Babax bread wheat population. 2014. Plant Breeding, 133: 702-711.

5

Genotype × environment interactions for wheat grain yield and antioxidant changes in association with drought stress. 2014. Archives of Agronomy and Soil Science, 61 (2): 153- 171.

6

Genetic advance prediction and multivariate analysis of antioxidants and agronomic traits in wheat under drought stress. 2014. Annual Research and Review in Biology, 4 (14): 2427-2449.

7

Screening wheat landrace varieties for grain yield under water deficit conditions using drought  tolerance indices. 2014. International Journal of Plant and Soil science, 3 (6): 763- 776.

8

Evaluation of grain yield indices in hexaploid wheat genotypes in response to drought stress. 2015. Archives of Agronomy and Soil Science, 61 (3): 397- 413.

9

Comparing Relathionships among Yield and its Related Traits in Mycorhizal and Nonmycorrhizal Inoculated Cultivars under Different Water Regimes Using Multivariate Statistics. 2013. International Journal of Agronomy, 2013.

10

Alleviation of drought stress effects on wheat using arbuscular mycorrhizal symbiosis. 2012. International J Agrisciencs, 2 (1): 35-47.

11

Comparison of selection criteria in normal and limited irrigation in sunflower. 1999. Euphytica, 105:83-90.

12

Comparative analysis of expressed sequence tags (ESTs) from Triticum monococcum shoot apical meristem at vegetative and reproductive stages. 2013. Genes and Genomics, 35:365-375.

13

Differential expression of BnSRK2D gene in two Brassica napus cultivars under water deficit stress. 2014. Molecular Biology Research Communications, 3(4): 241-251.

14

Mining Expressed Sequence Tags of Rapeseed (Brassica napus L.) To Predict the Drought Responsive Regulatory Network. 2015. Physiology and Molecular Biology of Plants, 21: 329-340.

15

A novel pairwise comparison method for in silico discovery of statistically significant cis-regulatory elements in eukaryotic promoter regions: application to Arabidopsis. 2015. Journal of Theoretical Biology, 364: 364-376.

16

Consequences of 1BL/ 1RS translocation on agronomic and physiological traits in wheat. 2015. Cereal Research Communications, online.

17

Genetic identity and relationships of Iranian apple (Malus × domestica Borkh.) cultivars and landraces, wild Malus species and representative old apple cultivars based on simple sequence repeat (SSR) marker analysis. 2009. Genetic Resources and Crop Evolution, 56: 829-842.

18

The Role of Iran (Persia) in Apple (Malus Xdomestica Borkh) Domestication, Evolution and Migration Via The Silk Trade Route. 2010. Acta Horticulturea, 859.

19

Prunus scoparia, a Potentially Multi-Purpose Wild Almond Species in Iran. 2015. Acta Horticulturea,1074.

20

اثر کائولین بر فیزیولوژی درخت، آفتاب سوختگی سطحی و خواص کمی و کیفی موه دو رقم تجاری سیب. 1394. مجله علوم باغبانی ایران.

21

ارزیابی تنوع و روابط ژنتیکی توت فرنگی رقم کردستان با تعدادی از ارقام تجاری. 1393. علوم باغبانی ایران، 45 (1): 45-54.

22

Effects of salt Stress on Root Anatomy and Hydraulic Conductivity of Barley Cultivars. 2015. Iran Agriculture Research, 34 (1): 71-79.

23

اثر تنش خشکی و سطوح نیتروژن بر عملکرد دو رقم سورگوم علوفه ‏ای. 1392. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 10.

24

بررسی واکنش ژنوتیپ‏ های گندم به تنش خشکی انتهای فصل با استفاده از شاخص‏ های فیزیولوژیک. 1392. تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 9.

25

واکنش بیوشیمیایی دو رقم گندم به تنش خشکی انتهایی و تنظیم کننده های اکسین و سیتوکنین. 1392. مجله فرایند و کارکرد گیاهی، 2 (1).

26

ارزیابی شاخص های تنش برای گزینش تحمل خشکی در نخود. 1388. پژوهش نامه اصلاح گیاهان زراعی، 4.

27

Genetic variation and agronomic evaluation of chickpea cultivars from grain yield and its components  under irrigated and rainfed growing conditions. 2010. Iran Agricultural Research, 29 (1-2).

28

ارزیابی تغییرات صفات مهم زراعی و  معیارهای سنجش تحمل به خشکی در ارقام آفتابگردان. 1377. مجله علوم  کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان،2 (1).

29

The interrelationship of chickpea (Cicer arientinum L.) kernel yield and its components under rainfed conditions. 2015. Iran Agricultural Research, 34 (1): 56-62.

30

اثر تنش خشکی و روش های کاشت بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم نخود. 1393. مجله به زراعی کشاورزی، 16(4): 933-943.

31

بررسی ضرورت پوشانیدن گلها در گرده افشانی کنترل شده سیب با ردیابی آلل های ریزماهواره در نتاج تلاقی ارقام 'گلدن اسموتی' × 'شفیع آبادی' 1388. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، 48.

32

ارزیابی جمعیت های سیب حاصل از تلاقی کنترل شده ارقام ایرانی و خارجی و ارتباط بین صفات رویشی و زودباردهی. 1390. علوم باغبانی ایران، 42 (2): 193-205.

33

ارزیابی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه و درخت در تعدادی از نتاج حاصل از تلاقی ارقام سیب رداسپار در گلاب کهنز. 1394. علوم باغبانی ایران، 46 (2): 201-211.