افراد

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

تلفن

پست الکترونیک

توضیحات

عکس

دکتر علیرضا سپاسخواه

هیدرولوژی خاک (آبیاری و زهکشی)

36138262 و 32286276

sepas@shirazu.ac.ir

رئیس مرکز و پژوهشگر گروه مطالعات مدیریت مصرف آب کشاورزی در شرایط خشکسالی

دکتر تورج هنر

علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی

36138274

honar@shirazu.ac.ir

دبیر مرکز و پژوهشگر گروه های مطالعات مدیریت مصرف آب کشاورزی و گروه مطالعات اجتماعی - اقتصادی کشاورزی در شرایط خشکسالی و سرپرست کار گروه اصلاح الگوی مصرف در آب شرب

دکتر عزت اله کرمی

ترویج و آموزش کشاورزی

32286179

ekarami@shirazu.ac.ir

پژوهشگر گروه مطالعات اجتماعی - اقتصادی کشاورزی در شرایط خشکسالی و سرپرست کارگروه معیشت پایدار

دکتر علی اکبر کامگار حقیقی

آبشناسی و خاکشناسی

32286253

aakamgar@shirazu.ac.ir

پژوهشگر گروه های مطالعات مدیریت مصرف آب کشاورزی و گروه مطالعات اجتماعی - اقتصادی کشاورزی در شرایط خشکسالی و سرپرست کار گروه استفاده بهینه از آب در فضای سبز

دکتر یحیی امام

زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی)

32287116

yemam@shirazu.ac.ir

پژوهشگر گروه مطالعات زراعی در شرایط خشکسالی

دکتر داور خلیلی

مدیریت آبخیزی

32286254

dkhalili@shirazu.ac.ir

پژوهشگر گروه مطالعات اجتماعی - اقتصادی کشاورزی در شرایط خشکسالی

دکتر منصور زیبایی

اقتصاد کشاورزی

32286082

zibaei@shirazu.ac.ir

پژوهشگر گروه مطالعات اجتماعی - اقتصادی کشاورزی در شرایط خشکسالی

دکتر شاهرخ زندپارسا

علوم و مهندسی آبیاری

36138260

zandparsa@yahoo.com

پژوهشگر گروه مطالعات مدیریت مصرف آب کشاورزی در شرایط خشکسالی

دکتر بهرام حیدری

اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری

36138176

bheidari@shirazu.ac.ir

پژوهشگر گروه مطالعات زراعی در شرایط خشکسالی

دکتر هومن راضی

اصلاح نباتات – ژنتیک مولکولی

32286134

razi@shirazu.ac.ir

پژوهشگر گروه مطالعات زراعی در شرایط خشکسالی

دکتر فاطمه رزاقی

مدیریت منابع آب

36138269

razzaghi@shirazu.ac.ir

پژوهشگر گروه مطالعات مدیریت مصرف آب کشاورزی در شرایط خشکسالی

دکتر سید حمید احمدی

آبیاری و حفاظت آب

36138501

shahmadi@shirazu.ac.ir

seyedhamid.ahmadi@gmail.com

پژوهشگر گروه مطالعات مدیریت مصرف آب کشاورزی در شرایط خشکسالی

دکتر علی دادخدایی

اصلاح نباتات

36138338

dadkhodaie@shirazu.ac.ir

پژوهشگر گروه مطالعات زراعی در شرایط خشکسالی

دکتر علی قرقانی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

36138145

agharghani@shirazu.ac.ir

پژوهشگر گروه مطالعات زراعی در شرایط خشکسالی

دکتر رضوان طالب نژاد

علوم و مهندسی آب

36138503

rtalebnejad@shirazu.ac.ir

پژوهشگر گروه مطالعات مدیریت مصرف آب کشاورزی در شرایط خشکسالی

مهندس مریم عسکری

مهندسی کشاورزی- آب، آبیاری و زهکشی

36138509

mry.askari@gmail.com

کارشناس ارشد

مهندس حسین سلیمانی

مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشین‏های کشاورزی

36138098

h.solemani63@yahoo.com

کارشناس

خانم صغری

روح زمین

علوم تجربی

36138500 و
 32286217

waterengineering.shiraz@gmail.com

مسئول دفتر